Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem!

        Częstym przypadkiem jest, że pomimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, w której zostały uregulowane kontakty rodzica z dzieckiem, drugi z rodziców uchyla się od obowiązku z nich wynikającego.

Czytaj dalej: Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem!

Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

          Gdy oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania (art. 97§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

          Nie podlega jakimkolwiek wątpliwościom, że do zmiany miejsca zamieszkania małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja dotyczy istotnych spraw dziecka. Z uwagi na powyższe, gdy jeden z rodziców chce zmienić miejsca pobytu małoletniego dziecka musi uzyskać zgodę drugiego rodzica. W przypadku braku zgody, w myśl art. 97 § 2 kro powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, tj. wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka.

Czytaj dalej: Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

„Matka jako rodzic sprawujący nad córką bieżącą opiekę ma możliwości nakłonienia córki do kontaktów z ojcem!”

            Powyższe sformułowanie zostało użyte w uzasadnieniu postanowienia z dnia 9 czerwca 2016 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, Sygn. Akt VI Nsm 50/16. Sąd słusznie wskazał, że „Uprawienie ojca do kontaktu w określone dni rodzi zobowiązanie matki do umożliwienia byłemu mężowi spotkań z córką. W tym miejscu należy podkreślić, iż kontakty z rodzicem są także prawem małoletniego dziecka i służyć mają jego dobru.

Czytaj dalej: „Matka jako rodzic sprawujący nad córką bieżącą opiekę ma możliwości nakłonienia córki do kontaktów z ojcem!”

Choroba jednego z małżonków, a rozwód.

Full length of young couple holding broken heart on the floor

W przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pod względem:

psychicznym (małżonkowie już się nie kochają),

fizycznym (brak współżycia seksualnego),

gospodarczym (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

czyli gdy wystąpiły wszystkie pozytywne przesłanki do rozwodu, w takiej sytuacji, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czytaj dalej: Choroba jednego z małżonków, a rozwód.

Podstawy prawne do złożenia pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów.

Close-up Of Male Judge Hitting Mallet On Banknote

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

W tym miejscu chciałabym wyjaśnić jak należy rozumieć „zmianę stosunków” w przytaczanym powyżej przepisie.

  • przede wszystkim powyższa zmiana powinna mieć charakter istotny,
  • może dotyczyć zarówno zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • może dotyczyć zmiany zarobkowych i majątkowych potrzeb zobowiązanego.

Czytaj dalej: Podstawy prawne do złożenia pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów.

Stały pobyt za granicą, a rozwód w Polsce

W ciągu ostatnich ponad 10 lat sporo Polaków przeprowadziło się poza granice Polski, gdzie na stałe przebywa i pracuje. Niektórzy małżonkowie wyjechali razem, zaś inni są małżeństwem na „odległość”.

W przypadku, gdy strony podejmują decyzję o rozwodzie, pierwsze pytanie jakie sobie zadają, brzmi „W którym kraju powinniśmy się rozwieść ?”.

Czy w Polsce, z uwagi na fakt, że oboje jesteśmy obywatelami polskimi, czy też w kraju, w którym ostatnio zamieszkiwaliśmy?

Czytaj dalej: Stały pobyt za granicą, a rozwód w Polsce

Gdy jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody na rozwód.

A symbolic meaning to the word divorce.

Brak zgody na rozwód jednego z małżonków, co do zasady nie ma wpływu na rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd.

W przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pod względem:

psychicznym (małżonkowie już się nie kochają),

fizycznym (brak współżycia seksualnego),

gospodarczym (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

czyli gdy wystąpiły wszystkie pozytywne przesłanki do rozwodu, w takiej sytuacji, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czytaj dalej: Gdy jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody na rozwód.

Nowy wymóg formalny pisma procesowego!!!

Cropped image of businessman surfing news on smartphone at desk

          Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził dodatkowy wymóg formalny, który powinien zawierać każdy pozew. Mianowicie, zgodnie z art. 187 § 3 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc) powód powinien umieścić w piśmie wszczynającym postępowanie informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Tego typu wymóg formalny dotyczy nie tylko pozwów składanych w postępowaniu procesowym, ale także zgodnie z art. 13 § 2 kpc wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe.

Czytaj dalej: Nowy wymóg formalny pisma procesowego!!!

Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!

Father plays with his son on the beach at sunset

     Na wyjazd zagraniczny z dzieckiem powinna być zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja wchodzi w zakres istotnych spraw dziecka. Art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Czytaj dalej: Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!

Miejsce pobytu dziecka przy matce, a prawo do kontaktów z ojcem.

A couple having an argument while standing in their home with their baby

Zdarza się, że przychodzą do mnie klienci z pytaniem o swoje prawa do kontaktowania się z dzieckiem.

      W tym miejscu chciałam zaznaczyć, że nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, że zgodnie z art. 113 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego rodzice oraz ich dziecko mają prawo, a wręcz obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów.

Najczęściej w praktyce zawodowej spotykam się z dwoma sytuacjami.

         Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, gdy sąd podczas rozwodu rodziców małoletniego dziecka orzeka o kontaktach (najczęściej wskazując szczegółowo określone dni i godziny) tego z rodziców, z którym dziecko na stałe nie przebywa. W takiej sytuacji rodzic, któremu sąd ustalił kontakty z małoletnim dzieckiem powinien przestrzegać postanowień zawartych w wyroku rozwodowym. W tym miejscu należy podkreślić, że uregulowane kontakty widzeń z dzieckiem w orzeczeniu sądowym nie wykluczają, że w okresie, w którym dziecko pozostaje pod opieką matki, innych metod kontaktowania się. Zgodnie z art. 113 § 2 Kodesku Rodzinnego i opiekuńczego „kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”. Powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, że utrzymywanie korespondencji czy rozmów telefonicznych uzupełniają, a nie zastępują uregulowane sądownie kontakty z dziećmi. W związku z powyższym brak jest podstaw do różnego rodzaju zachowań matek ograniczających tego typu formy komunikacji z drugim rodzicem.

Czytaj dalej: Miejsce pobytu dziecka przy matce, a prawo do kontaktów z ojcem.