Nowy wymóg formalny pisma procesowego!!!

Cropped image of businessman surfing news on smartphone at desk

          Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził dodatkowy wymóg formalny, który powinien zawierać każdy pozew. Mianowicie, zgodnie z art. 187 § 3 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc) powód powinien umieścić w piśmie wszczynającym postępowanie informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Tego typu wymóg formalny dotyczy nie tylko pozwów składanych w postępowaniu procesowym, ale także zgodnie z art. 13 § 2 kpc wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe.

          W przypadku, gdy w piśmie procesowym zabraknie oświadczenia określonego w art. 187 § 3 kpc, sąd na podstawie art. 130 § 1 kpc wezwie stronę do uzupełnienia powyższego braku w terminie tygodniowym, a po jego bezskutecznym terminie zarządzi zwrot pisma.

Moim zdaniem, tego typu zapis powinien być umieszczony w petitum pisma procesowego oraz brzmieć tak:

„Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 kpc informuję, że strony podjęły/nie podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu”.

         Dopiero na końcu uzasadnienia pisma procesowego, należy zwięźle opisać dlaczego strony podjęły lub nie podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Przykładowo:

Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 oświadczam, że strony podjęły próbę mediacji, która zakończyła się nie podpisaniem ugody w niniejszej sprawie.

lub

Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, gdyż strony są zbyt mocno skonfliktowane, żeby móc porozumieć się na etapie przedsądowym. Ponadto, należy zaznaczyć, że z załączonego materiału dowodowego wprost wynika, że powód/wnioskodawca podjął próbę zachęcenia strony przeciwnej do podjęcia mediacji.

 

 

 

 

 

Jedna odpowiedź do “Nowy wymóg formalny pisma procesowego!!!”

  1. Zapraszam na stronę http://www.bowexpert.pl/generator
    Zajdziecie tam pierwszy w Polsce generator wezwań do zapłaty z wbudowaną opcją mediacji w postaci ugody.
    Poza tym wezwania zawierają w sobie określenie kosztów jakie może ponieść dłużnik w przypadku braku uregulowania należności, które są skuteczniejsze od „zwykłych” wezwań do zapłaty.

Comments are closed.