Mediacja, dlaczego jest tak ważna w sprawach rodzinnych.

 

 

            Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził do kodeksu postępowania cywilnego zapis, że strona przy wszczynaniu postępowania sądowego powinna zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego poza sądowego rozwiązania sporu (art. 187 § 3 pkt. 3 kpc). Szerzej pisałam o tym tutaj https://adwokatdlamezczyzn.pl/nowy-wymog-formalny-pisma-procesowego/    

       W chwili obecnej, pojawiają się w mediach informacje, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy, z której wynikałby zapis dotyczący obowiązkowego podjęcia mediacji w sprawach rozwodowych. Moim zdaniem tego typu rozwiązanie jest niesłuszne, albowiem może zniechęcić społeczeństwo do instytucji mediacji. Na dzień dzisiejszy mediacja jest dobrowolna i według mnie tak powinno zostać.          Czytaj dalej: Mediacja, dlaczego jest tak ważna w sprawach rodzinnych.

Opieka naprzemienna, a alimenty.

   Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadziła do powyższych aktów prawnych możliwość orzeczenia opieki naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem, którego rodzicie się rozstali.

   Piecza naprzemienna polega na tym, że małoletnie dziecko przez pewien okres czasu mieszka z mamą, a następnie z tatą. Ustawodawca nie wprowadził określenia ile powinien trwać pobyt u mamy i taty. Zazwyczaj rodzice decydujący się na stosowanie opieki naprzemiennej wprowadzają system tygodniowy lub dwutygodniowy, jednakże pozostaje to do uznania rodziców, zgodnie z potrzebami dziecka.

Czytaj dalej: Opieka naprzemienna, a alimenty.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Blog pozew.jpg

 

   Gdy zostanie już podjęta ostateczna decyzja o rozwodzie, zaczynają pojawiać się pytania, jakie należy wykonać działania formalne. Aby rozwiązać małżeństwo, potrzebna jest ingerencja Sądu Okręgowego1, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka już w okręgu, w którym zamieszkiwali dotychczas wspólnie małżonkowie, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej (czyli tej przeciwko, której składamy pozew o rozwód), a jeżeli tej podstawy nie ma, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda (czyli osoby wszczynającej postępowanie rozwodowe)2.

Czytaj dalej: Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem!

        Częstym przypadkiem jest, że pomimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, w której zostały uregulowane kontakty rodzica z dzieckiem, drugi z rodziców uchyla się od obowiązku z nich wynikającego.

Czytaj dalej: Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem!

Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

          Gdy oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania (art. 97§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

          Nie podlega jakimkolwiek wątpliwościom, że do zmiany miejsca zamieszkania małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja dotyczy istotnych spraw dziecka. Z uwagi na powyższe, gdy jeden z rodziców chce zmienić miejsca pobytu małoletniego dziecka musi uzyskać zgodę drugiego rodzica. W przypadku braku zgody, w myśl art. 97 § 2 kro powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, tj. wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka.

Czytaj dalej: Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

„Matka jako rodzic sprawujący nad córką bieżącą opiekę ma możliwości nakłonienia córki do kontaktów z ojcem!”

            Powyższe sformułowanie zostało użyte w uzasadnieniu postanowienia z dnia 9 czerwca 2016 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, Sygn. Akt VI Nsm 50/16. Sąd słusznie wskazał, że „Uprawienie ojca do kontaktu w określone dni rodzi zobowiązanie matki do umożliwienia byłemu mężowi spotkań z córką. W tym miejscu należy podkreślić, iż kontakty z rodzicem są także prawem małoletniego dziecka i służyć mają jego dobru.

Czytaj dalej: „Matka jako rodzic sprawujący nad córką bieżącą opiekę ma możliwości nakłonienia córki do kontaktów z ojcem!”

Choroba jednego z małżonków, a rozwód.

Full length of young couple holding broken heart on the floor

W przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pod względem:

psychicznym (małżonkowie już się nie kochają),

fizycznym (brak współżycia seksualnego),

gospodarczym (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

czyli gdy wystąpiły wszystkie pozytywne przesłanki do rozwodu, w takiej sytuacji, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czytaj dalej: Choroba jednego z małżonków, a rozwód.

Podstawy prawne do złożenia pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów.

Close-up Of Male Judge Hitting Mallet On Banknote

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

W tym miejscu chciałabym wyjaśnić jak należy rozumieć „zmianę stosunków” w przytaczanym powyżej przepisie.

  • przede wszystkim powyższa zmiana powinna mieć charakter istotny,
  • może dotyczyć zarówno zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • może dotyczyć zmiany zarobkowych i majątkowych potrzeb zobowiązanego.

Czytaj dalej: Podstawy prawne do złożenia pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów.

Stały pobyt za granicą, a rozwód w Polsce

W ciągu ostatnich ponad 10 lat sporo Polaków przeprowadziło się poza granice Polski, gdzie na stałe przebywa i pracuje. Niektórzy małżonkowie wyjechali razem, zaś inni są małżeństwem na „odległość”.

W przypadku, gdy strony podejmują decyzję o rozwodzie, pierwsze pytanie jakie sobie zadają, brzmi „W którym kraju powinniśmy się rozwieść ?”.

Czy w Polsce, z uwagi na fakt, że oboje jesteśmy obywatelami polskimi, czy też w kraju, w którym ostatnio zamieszkiwaliśmy?

Czytaj dalej: Stały pobyt za granicą, a rozwód w Polsce

Gdy jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody na rozwód.

A symbolic meaning to the word divorce.

Brak zgody na rozwód jednego z małżonków, co do zasady nie ma wpływu na rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd.

W przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pod względem:

psychicznym (małżonkowie już się nie kochają),

fizycznym (brak współżycia seksualnego),

gospodarczym (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

czyli gdy wystąpiły wszystkie pozytywne przesłanki do rozwodu, w takiej sytuacji, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czytaj dalej: Gdy jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody na rozwód.