Nowy wymóg formalny pisma procesowego!!!

Cropped image of businessman surfing news on smartphone at desk

          Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził dodatkowy wymóg formalny, który powinien zawierać każdy pozew. Mianowicie, zgodnie z art. 187 § 3 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc) powód powinien umieścić w piśmie wszczynającym postępowanie informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Tego typu wymóg formalny dotyczy nie tylko pozwów składanych w postępowaniu procesowym, ale także zgodnie z art. 13 § 2 kpc wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe.

Czytaj dalej: Nowy wymóg formalny pisma procesowego!!!

Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!

Father plays with his son on the beach at sunset

     Na wyjazd zagraniczny z dzieckiem powinna być zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja wchodzi w zakres istotnych spraw dziecka. Art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Czytaj dalej: Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!

Miejsce pobytu dziecka przy matce, a prawo do kontaktów z ojcem.

A couple having an argument while standing in their home with their baby

Zdarza się, że przychodzą do mnie klienci z pytaniem o swoje prawa do kontaktowania się z dzieckiem.

      W tym miejscu chciałam zaznaczyć, że nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, że zgodnie z art. 113 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego rodzice oraz ich dziecko mają prawo, a wręcz obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów.

Najczęściej w praktyce zawodowej spotykam się z dwoma sytuacjami.

         Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, gdy sąd podczas rozwodu rodziców małoletniego dziecka orzeka o kontaktach (najczęściej wskazując szczegółowo określone dni i godziny) tego z rodziców, z którym dziecko na stałe nie przebywa. W takiej sytuacji rodzic, któremu sąd ustalił kontakty z małoletnim dzieckiem powinien przestrzegać postanowień zawartych w wyroku rozwodowym. W tym miejscu należy podkreślić, że uregulowane kontakty widzeń z dzieckiem w orzeczeniu sądowym nie wykluczają, że w okresie, w którym dziecko pozostaje pod opieką matki, innych metod kontaktowania się. Zgodnie z art. 113 § 2 Kodesku Rodzinnego i opiekuńczego „kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”. Powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, że utrzymywanie korespondencji czy rozmów telefonicznych uzupełniają, a nie zastępują uregulowane sądownie kontakty z dziećmi. W związku z powyższym brak jest podstaw do różnego rodzaju zachowań matek ograniczających tego typu formy komunikacji z drugim rodzicem.

Czytaj dalej: Miejsce pobytu dziecka przy matce, a prawo do kontaktów z ojcem.

Ojciec nieznany – stosowany przez matki jako zemsta na ojcu?

Father At Home With Sleeping Newborn Baby Daughter

     Zdarzały się takie sytuacje, gdy matka dziecka po jego urodzeniu dokonując rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w rubryce ojciec wpisywała ojciec nieznany, choć znała tożsamość drugiego rodzica. Wpisanie ojca do aktu urodzenia może nastąpić na podstawie trzech różnych sytuacji:

  1. domniemania, że mąż matki dziecka jest ojcem dziecka,
  2. uznania ojcostwa,
  3. sądowego ustalenia ojcostwa.

Czytaj dalej: Ojciec nieznany – stosowany przez matki jako zemsta na ojcu?

Zdradziłem. Czy jestem wyłącznie winny za rozkład małżeństwa?

zdrada

            W swojej pracy zawodowej bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy przychodzą do mnie klienci i mówią, że żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy męża w rozkładzie pożycia małżeńskiego, z powodu jego zdrady.

        W tym miejscu chciałabym wytłumaczyć, że zdrada, nawet udowodniona nie zawsze jest czynnikiem powodującym orzeczenie przez sąd  wyłącznej winy rozpadu małżeństwa przez zdradzającego. Albowiem, aby wykazać, że druga strona wyłącznie przyczyniła się do rozwodu, należy wykazać, że przed zdradą małżeństwo funkcjonowało normalnie i zdrada ta była przyczyną, a nie skutkiem rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj dalej: Zdradziłem. Czy jestem wyłącznie winny za rozkład małżeństwa?