Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!

Father plays with his son on the beach at sunset

     Na wyjazd zagraniczny z dzieckiem powinna być zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja wchodzi w zakres istotnych spraw dziecka. Art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Istnieją jednak przypadki, kiedy na wyjazd zagraniczny wystarczy zgoda tylko jednego z rodziców:

  1. Jeden z rodziców nie żyje,
  2. Jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ograniczoną władzę rodzicielską (a zakres jej wykonywania nie obejmuje zgody na wyjazd zagraniczny),
  3. Ojcostwo nie zostało ustalone.

     W każdym innym przypadku, gdy rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej zgoda na wyjazd małoletniego dziecka powinna być wyrażona przez każdego z nich. Najlepiej, aby pozwolenie na wyjazd było w formie pisemnej lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

      Ponadto, należy pamiętać, że sama zgoda na wyrobienie dowodu osobistego lub paszportu dla małoletniego dziecka nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na wyjazd zagraniczny.

     W przypadku, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd wypoczynkowy za granicę, można wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Tego typu wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Należy go złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, a w przypadku braku takiego miejsca, ze względu na miejsce jego pobytu (art. 569 kpc).

       Jeśli planujesz w tegoroczne wakacje wyjazd zagraniczny z dzieckiem, a nie możecie dojść do porozumienia z drugim rodzicem w tym zakresie, jest to ostatni moment, aby wystąpić z tego typu wnioskiem z uwagi na odległe terminy w sądach.