Podstawy prawne do złożenia pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów.

Close-up Of Male Judge Hitting Mallet On Banknote

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

W tym miejscu chciałabym wyjaśnić jak należy rozumieć „zmianę stosunków” w przytaczanym powyżej przepisie.

  • przede wszystkim powyższa zmiana powinna mieć charakter istotny,
  • może dotyczyć zarówno zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • może dotyczyć zmiany zarobkowych i majątkowych potrzeb zobowiązanego.

Powództwo o zmianę wyroku w trybie art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego może mieć miejsce od chwili zmiany stosunków, nie wcześniej jednak niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty.

W tym miejscu należy wskazać, że treść takiego powództwa powinna mieć charakter porównawczy, co oznacza, że powód poprzez porównanie powinien wykazać jak wyglądała sytuacja w chwili orzekania o wysokości renty alimentacyjnej, a jak kształtuje się na dzień składania pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów. Ponadto powód powinien wykazać z jakiego powodu i w jakiej wysokości nastąpiła zmiana np. uzasadnionych potrzeb małoletniego.

Jacek Ignaczewski w Sądowych Komentarzach Tematycznych pt. „Alimenty”, Wydawnictwo C. H. Beck 2014 w sposób prawidłowy wskazał, że „przedmiotem postępowania dowodowego, z uwagi na art. 138 kro jest zmiana okoliczności (stosunków) zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego”. Zdaniem autora dowodzenie w całości usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego ma sens, o ile zmierzają do wykazania zmian w tym zakresie, „w przeciwnym razie powództwo zmierza w swej istocie do polemiki z ustaleniami w poprzedniej sprawie, objętymi powagą rzeczy osądzonej”.

Podsumowując, jedynie wykazanie, że nastąpiła istotna zmiana stosunków od czasu uprawomocnienia się wyroku lub zawarcia ugody może skutecznie doprowadzić do obniżenia lub podwyższenia alimentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *