Podstawy prawne do złożenia pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów.

Close-up Of Male Judge Hitting Mallet On Banknote

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

W tym miejscu chciałabym wyjaśnić jak należy rozumieć „zmianę stosunków” w przytaczanym powyżej przepisie.

  • przede wszystkim powyższa zmiana powinna mieć charakter istotny,
  • może dotyczyć zarówno zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • może dotyczyć zmiany zarobkowych i majątkowych potrzeb zobowiązanego.

Powództwo o zmianę wyroku w trybie art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego może mieć miejsce od chwili zmiany stosunków, nie wcześniej jednak niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty.

W tym miejscu należy wskazać, że treść takiego powództwa powinna mieć charakter porównawczy, co oznacza, że powód poprzez porównanie powinien wykazać jak wyglądała sytuacja w chwili orzekania o wysokości renty alimentacyjnej, a jak kształtuje się na dzień składania pozwu o podwyższenie/obniżenie alimentów. Ponadto powód powinien wykazać z jakiego powodu i w jakiej wysokości nastąpiła zmiana np. uzasadnionych potrzeb małoletniego.

Jacek Ignaczewski w Sądowych Komentarzach Tematycznych pt. „Alimenty”, Wydawnictwo C. H. Beck 2014 w sposób prawidłowy wskazał, że „przedmiotem postępowania dowodowego, z uwagi na art. 138 kro jest zmiana okoliczności (stosunków) zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego”. Zdaniem autora dowodzenie w całości usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego ma sens, o ile zmierzają do wykazania zmian w tym zakresie, „w przeciwnym razie powództwo zmierza w swej istocie do polemiki z ustaleniami w poprzedniej sprawie, objętymi powagą rzeczy osądzonej”.

Podsumowując, jedynie wykazanie, że nastąpiła istotna zmiana stosunków od czasu uprawomocnienia się wyroku lub zawarcia ugody może skutecznie doprowadzić do obniżenia lub podwyższenia alimentów.