Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Blog pozew.jpg

 

   Gdy zostanie już podjęta ostateczna decyzja o rozwodzie, zaczynają pojawiać się pytania, jakie należy wykonać działania formalne. Aby rozwiązać małżeństwo, potrzebna jest ingerencja Sądu Okręgowego1, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka już w okręgu, w którym zamieszkiwali dotychczas wspólnie małżonkowie, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej (czyli tej przeciwko, której składamy pozew o rozwód), a jeżeli tej podstawy nie ma, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda (czyli osoby wszczynającej postępowanie rozwodowe)2.

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące elementy3:

  1. oznaczenie Sądu, czyli Sąd Okręgowy w…,
  2. informacje dotyczące stron (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL),
  3. oznaczenie „POZEW O ROZWÓD”,
  4. określenie czego żądamy (o czym poniżej),
  5. określenie dowodów, które chcielibyśmy przedstawić Sądowi,
  6. informacje, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia4 (powyższą problematyką szczegółowo zajmowałam się w niniejszym artykule: Nowy wymóg pisma procesowego)
  7. podpis
  8. wymienienie załączników – do pozwu należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to również odpis skrócony aktu urodzenia każdego dziecka.

    Dodatkowo należy uiścić na rachunek bankowy właściwego Sądu opłatę sądową w wysokości 600,00 złotych5.

   Powyżej zostały opisane formalne elementy, które powinien zawierać pozew. W tym miejscu chciałabym skupić swoją uwagę na żądaniach, które muszą zostać zawarte w pozwie o rozwód. A mianowicie pozew rozwodowy powinien zawierać wniosek o:

  1. rozwiązanie związku małżeńskiego z określeniem, czy domagamy się rozwodu bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jednego z małżonków lub z winy obu stron.6

   W zależności od stanu faktycznego, osoba składająca pozew o rozwód musi określić czy sąd ma ustalać winę jednego lub obojga  małżonków w rozpadzie małżeństwa, czy też odstąpić od orzekania o winie. Który z wniosków powinien być zawarty w pozwie o rozwód, zależy od stanu faktycznego. Jeśli nie jesteśmy pewni o co powinniśmy wnosić, najlepiej skonsultować się w tej kwestii z adwokatem, który oceni zasadność składanego wniosku. Jako adwokat rodzinny stoję na stanowisku, że dążenie do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków powinno być uzasadnione pewnymi okolicznościami, przykładowo, że jeden z małżonków swoje obowiązki małżeńskie wypełniał prawidłowo, zaś drugi z małżonków zaniedbywał je w sposób rażący. Co do  zasady można małżonka uznać wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego w przypadku zdrady (choć nie zawsze, o czym szczegółowo pisałam w niniejszym artyku