Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

          Gdy oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania (art. 97§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

          Nie podlega jakimkolwiek wątpliwościom, że do zmiany miejsca zamieszkania małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja dotyczy istotnych spraw dziecka. Z uwagi na powyższe, gdy jeden z rodziców chce zmienić miejsca pobytu małoletniego dziecka musi uzyskać zgodę drugiego rodzica. W przypadku braku zgody, w myśl art. 97 § 2 kro powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, tj. wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka.

          Wnikliwej analizie należy poddać kwestię zmiany miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, w przypadku gdy jeden z rodziców posiada pełną władzę rodzicielską, a drugiemu ograniczono władzę przykładowo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, takich jak wybór szkoły, sposób leczenia itd.

          Do powyższego stanu faktycznego w sposób jednoznaczny odniósł się w swojej uchwale Sąd Najwyższy – Izba Cywilna z dnia 10 listopada 1971 roku, III CZP 69/71, który wskazał, że w przypadku, gdy jednemu z rodziców powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, to w takiej sytuacji „temu z rodziców, któremu nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej, przysługuje w pewnej mierze władza rodzicielska, to tym samym nie jest on wyłączony od współdecydowania o niektórych istotnych sprawach dziecka.”

          Sąd Najwyższy słusznie podkreślił, że „Nie oznacza to, aby legitymacja ta miała wynikać już z samego sformułowania tych obowiązków i uprawnień wystarczy, że od tego, jak zostanie zdecydowana dana sprawa, zależeć będzie możliwość dalszego ich wykonywania. Tak więc np. rodzic uprawniony do przyjmowania u siebie dziecka w oznaczonych okresach powinien mieć możność współdecydowania o zmianie stałego pobytu dziecka, jeżeli zmiana ta uniemożliwiałaby mu faktycznie takie kontaktowanie się z dzieckiem”.

          Powyższa sytuacja również ma miejsce przykładowo w przypadku, gdy jeden z rodziców, któremu ograniczono wykonywanie władzy rodzicielskiej, a ma prawo do współdecydowania o wyborze szkoły, to w takiej sytuacji, jeśli zmiana miejsca wiąże się ze zmianą szkoły, to oczywistym jest, że skoro rodzic ma prawo do współdecydowania o wyborze szkoły, to tym samym ma prawo do współdecydowania o zmianie miejsca zamieszkania dziecka.